धर्म/संस्कृति « Himal Post | Online News Revolution
Logo

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-४५)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूर्ध्‍न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।।१२।। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्।।१३।। रोकी इन्द्रियवर्ग औ हृदयमा खैँचेर राखी

सुखडमा गौरा पर्वको रौनक (फोटो फिचर)

विशाल पाण्डेय / कैलाली ।सुदुर पश्चिम् प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गौरा पर्व हर्षोल्लासका साथ मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । आजको दिन गौराको विषेश पूजाआजा गरी मनाउने चलन रहेको छ । गौरामा

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-४४)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम्।।८।। यस्‌मा यो नियम् कि ईश्वर-स्मरण् अभ्यासरूप् योगमा जो मानिस् छ निपुण् र अन्ततिर मन् जाँदैन जस्‌को यहाँ।

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-४३)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्‌ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते।।१।। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसिनियतात्मभिः।।२।। सोध्छन् अर्जुन ब्रह्म,

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-४२)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्।।२४।। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।।२५।। अत्युत्त्म अविकारी रूप नबुझी मेरो कति मूर्खले भन्छन् रूप लिई

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-४१)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।।१६।। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः।।१७।। अर्थेच्छु अनि आर्त, ज्ञानी

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-४०)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु।।८।। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।।९।। पानीमा रस हूँ, म अर्जुन

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-३९)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाचमय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः।असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।।१।। आज्ञा भो अब कृष्णको तिमी सखे ! मैमा लगाई मनमैमा आश्रित भै प्रयास गर

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-३८)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः।त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते।।३९।। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌दुर्गतिं तात गच्छति।।४०।। मेरो संशय यो हटाउन हजुर्‌बाहेक को

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-३७)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः।।३२।। अर्जुन उवाज योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्।।३३।।

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-३६)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषत:। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः।।२४।। शनैः शनैरुपरमेद्‌बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्।।२५।। त्यागी लौकिक कामनाहरू सबै सङ्कल्प उत्पादित मन्‌ले इन्द्रियवर्ग निग्रह गरी चौतर्फबाटै

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-३७)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः।।३२।। अर्जुन उवाजयोऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन।एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्।।३३।। आफ्नै तुल्य समस्त