धर्म/संस्कृति Archives - Page 6 of 30 - Himal Post Himal Post
  • २२ जेष्ठ २०८०, सोमबार
  •      Mon Jun 5 2023
Logo

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९०)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।।७।। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं  नैव त्यागफलं लभेत्।।८।। छोड्नु नित्य क्रिया हुँदैन कति नै ज्ञानी

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८९)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथाष्टदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन।।१।। सोध्छन् अर्जुन तत्त्व के छ भगवन् ! सन्न्यास औ त्यागको सुन्ने चाह छ त्यो

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८८)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्।।१९।। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।।२०।। हठ् राखी मन औ वचन् शरीर यी

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८७)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ कट्ववम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः।।९।। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।।१०।। चर्को औ अमिलो, तीखो अति रूखो, पोल्ने र पीरो सब व्याधि,

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८६)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः।।१।। सोध्छन् अर्जुन भक्तिसाथ, कतिले देवादि पुज्छन् तर छोड्छन् शास्त्रविधान, ती

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८५)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्मे नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविविपूर्वकम्।।१७।। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका।।१८।। आफैआफ छ औ हठी छ, धन औ मान्‌ले सधैँ मत्त

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८४)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ चिन्तामपरिमेयां च प्रलायन्तामुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः।।११।। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्।।१२।। मर्दासम्म नछोडिने किसिमका निःसीम चिन्ता लिई कामैको उपभोग हो अति ठूलो आदर्श भन्ने बुझी। अल्झेका

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८३)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।।७।। आसुर् मानिसले प्रवृत्तिपथ यो किंवा निवृत्तिपथ बुझ्दैनन् र बनिन्छ लक्ष्य

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८२)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाद्यायस्तप आर्जवम्।।१।। आज्ञा भो अनि कृष्णको सुन सखे जो भन्छु लाई मन दैवी सम्पदयुक्त योगी जनका भन्दै

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८१)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अंह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।।१४।। बस्छू प्राण, अपान वायु सँग ली सब् प्राणीका देहमा पाचक् अग्नि बनी पकाउँछु म नै सब् खाद्य

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८०)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्।।५।। जुन् योगी अभिमान, मोह, ममता, आसक्तिले शून्य छन् आत्मामा स्थिर, कामनारहित छन्, आफैँ त्यसै तुष्ट छन्। सुख्‌दुःख्

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७९)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।।१।। आज्ञा भो अनि कृष्णको सुन सखे ! एकाग्र भै मन् दिई यो संसार